EloVac®-P

EloVac®-P er en kompakt, rammemontert vakuumavgassingsteknologi for utråtnet slam med samtidig fosfatutfelling, som forbedrer avvanningen og reduserer returmengden av fosfater. Denne teknologien er spesielt nyttig for anlegg for anaerob utråtning som har problemer med struvittavleiringer og ønsker å forbedre avvanningen og redusere polymerforbruket.

- Et produkt fra ELIQUO

Unike fordeler

Miljøteknologiprisen

Baden-Württemberg 2019
Nominert
Kategori 3
Utslippsreduksjon, behandling og separering

Et høyt fosfatinnhold i det utråtnede slammet, for eksempel i bio-P-anlegg, øker vannbindings- evnen til de ekstrasellulære polymeresubstansene (EPS) og proteinene. Ved en utfelling av det oppløste fosfatet, reduseres vannbindingsevnen slik at man oppnår en bedret slamavvanning med et lavere polymerforbruk på utråtnet slam. Man undersøkte prøver fra utråtnet slam ved avløpsvannbehandlingsanlegget i Lingen i Tyskland før og etter EloVac®-P. Prøvene viste at TR(A)-parameteren som brukes ved vurdering av mulig oppnåelig avvanningsresultat for slam (en metode utviklet av Avløpsingeniør Julia Kopp), viste en signifikant økning i avvanningsresultatet på over 5 prosentpoeng. Basert på disse resultatene kan man oppnå en reduseret slamkostnad med nesten 20 prosent kun ved bruk av vakuumavgassing med fosfatutfelling som eneste teknologi.

Vakuumavgassing øker pH-en i det utråtnede slammet litt, og med tilsetning av magnesiumklorid finner den kontrollerte struvittutfellingen sted i reaktortanken uten vekst eller utskilling av struvitten. Mikrokrystallene er på størrelse med fin sand, hvilket betyr at de ikke fester seg til rør, tanker eller avvanningsutstyr. Siden økningen i pH-verdi er ubetydelig (< 8) og konsentrasjonen av fosfat reduseres betraktelig, reduseres også risikoen for nedstrøms struvittdannelse.

Sammenlignet med konvensjonelle teknologier er EloVac®-P-tilnærmingen annerledes med hensyn til fosfatutfellingen: Det forekommer ingen økning av det utfelte materialet og ingen utskilling av krystallene. Fordelene ved denne tilnærmingen er derfor enestående: Det påkrevde reaktortankvolumet er svært lite (cirka 50 ganger mindre enn ved standardteknologiene) fordi den kjemiske reaksjonen skjer i løpet av sekunder i stedet for timer, og dermed reduseres oppbevaringstiden. Med EloVac®-P unngår vi dessuten slitasje på avvanningsutstyret på grunn av abrasive struvittkrystaller.

EloVac®-P er et modulært system som kan tilpasses anlegg av enhver størrelse. De ulike modellene av EloVac®-P har en gjennomstrømningskapasitet for utråtnet slam som spenner fra 10 m³/t til 50 m³/t. Systemet leveres ferdig rammemontert, så behovet for byggearbeider på stedet er minimalt.

Konvensjonelle prosesser for fosfatutfelling øker pH-en i det utråtnede slammet enten gjennom tilførsel av kaustisk soda som medfører forbruk av kjemikalier, eller gjennom luftinnblanding som fjerner CO2. Med luftinnblanding slippes ikke bare CO2, men også metan ut i atmosfæren. Med EloVac®-P resulterer vakuumavgassingen ikke bare i en økning i pH gjennom tilbakeholdelse av
CO2, men vakuumet fanger også biogassen som ikke er «fortynnet» med luft. Dette forhindrer følgelig at utilsiktet metan slippes ut til atmosfæren. Den ekstra mengden biogass man får ut gjør at EloVac®-P gjør EloVac®-P til et energipositivt system.

Kvaliteten på biotørrstoffet som produseres ved anlegget som gjødsel til landbruk og dyrkningsformål, blir bedre med EloVac®-P fordi de ørsmå struvittkrystallene forblir i den avvannede bioresten.

EloVac®

EloVac®-P

vakuumavgassing

vakuumavgassing + fosfatutfelling
Oppnå bedre avvanning < 3 % < 5 %
Reduser polymerforbruket
Kompakt system med enkel installasjon
Forebygg struvittavleiringer
Redusert fosfatreturmengde
Økt mengde biogass (energipositivt system)
Forbedre kvaliteten på bioresten
Reduserte drivhusgassutslipp
En gunstig løsning for anlegg med høyt PO4-P-innhold i utråtnet slam > 50 mg/l

Se hvordan det fungerer

  1. Slam mates kontinuerlig inn i avgassingsreaktortanken.

  2. En vakuumpumpe trekker ut metan og CO₂ fra det utråtnede slammet for å øke pH-en i reaktortanken. Gassen som suges ut, muliggjør energipositiv drift ved å fange ytterligere biogass samtidig som utslippene av drivhusgass reduseres.

  3. MgCl₂ tilføres reaktortanken. Med den høyere pH-en finner den kontrollerte struvittutfellingen sted uten krystallvekst. Oppbevaringstid ca. 10 minutter.

  4. Kontinuerlig utmating av avgasset slam med den utfelte struvitten til avvanning.

EloVac®-P-fotavtrykk i forbindelse med utråtningstanken

Fosfatutfelling. Kompakt, enkel og komplett Skid-montert.

EloVac® er skalerbar

EloVac®
-modell
Dimensjoner
Behandlings-
kapasitet
Behandlings-
anleggets størrelse
10 1,8 m x 5,2 m 2 - 10 m3/h < 150 000 PE
20 1,8 m x 5,5 m 5 - 20 m3/h < 400 000 PE
30 2,5 m x 6,5 m 10 - 30 m3/h < 600 000 PE
40 2,5 m x 7,3 m 15 - 40 m3/h < 750 000 PE

References

Project Country
Status Flow [m³/d] Year of commissioning
Ovivo USA Full scale pilot, under construction 480 2022
Undisclosed customer South Korea Full scale demo, under construction 238 2022
Vand Center Syd Denmark Full scale, under construction 600 2022
Winsen Germany Full scale demo (6 months) - 2021
Provo Water, UT USA Full scale 416 2021
Hof WWTP Germany Full scale demo (2 months) 480 2021
Magdeburg WWTP Germany Full scale demo (2 months) 480 2021
Hannover WWTP Germany Full scale demo (4 months) 480 2020/2021
Passau Germany Full scale demo (1 month) 144 2020
Ottestad WWTP Norway Full scale 288 2020
Lingen (Ems), EloVac®/EloVac®-P Germany Full scale 240 2016/2019

Se hva kundene har å si

Etter å ha implementert EloVac®-P vakuumavgassingssystem med samtidig struvittutfelling, har vi ikke lenger problemer med avleiringer i rør og råtnetanker. Med EloVac®-P unngår vi ikke bare driftsproblemer, men oppnår også mindre slammender – og lavere polymerkostnader.

Sitat fra herr Hüer, leder ved avløpsvannbehandlingsanlegget i Lingen (EMS)

Er EloVac®-P det rette valget til ditt slambehandlingsanlegg?

  • Er slamkostnaden en stor utgift?
  • Har du problemer med struvitt?
  • Har du Bio-P?
  • Har du som mål å forbedre karbonavtrykket fra din virksomheten?
  • Ønsker du å forbedre på din biorest?

Få en kostnadsfri EloVac®-P-evaluering

Fyll ut informasjonen nedenfor for å finne ut mer om EloVac®-P. Siden alt slam er forskjellig, tilbyr vi også laboratorieundersøkelser ved ditt renseanlegg for å vurdere de forventede fordelene av avgassing og fosfatutfelling vil ha på ditt slam, redusert slamavvanningskostnad, fosfatreduksjon og hvor mye metangass som jkan gjenvinnes fra det utråtnede slammet.

Spesifiser forespørselen nedenfor. Vi kontakter deg om kort tid.

* obligatorisk felt

Viktig informasjon for EloVac®-P-evalueringen:

Obligatorisk felt, samtykke til personvernerklæringy*